239 89 46   მოგვწერეთ
 
 

 

   
   

 

საჯარო ინფორმაცია ღია და თანაბრად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას  მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

ყველას აქვს უფლება, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), თუ იგი სხვა და სხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში; 

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით  განცხადებას;

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში, არაუგვიანეს 10 დღისა;

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

იურიდიული სამმართველოს უფროსი 

ლალი ებანოიძე

ელ.ფოსტა: l.ebanoidze@ncdc.ge

ტელ.: 239 75 52 (191) 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

ნინო მამუკაშვილი

ელ.ფოსტა: nmamukashvili@ncdc.ge

ტელ.: 231 17 54 (209)
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
© NCDC.GE 2012   Created By VISUAL STUDIO