239 89 46   მოგვწერეთ
 
 

შინაგანაწესი

დებულებაებოლას ვირუსულ დაავადებაზე მზადყოფნისა და რეაგირების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

აღნიშნულ თემაზე 2014 წლის 1 ოქტომბერს გამოიცა ‘’ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  #1807 განკარგულება. ვრცლად


 

ბრძანება 01-78ნ

ბრძაბების დანართი სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმები

განმარტებითი ბარათი

იუსტიციის სამინისტროს თანხმობა


კიბოს რეგიტრის საანგარიშგებო ფორმები

დანართი 1

დანართი 2


სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება #06-86/ო:

ბრძანება „2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N279 დადგენილებით გათვალისწინებული პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ ლ-საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2013 წლის 22 ნოემბრის #06-183/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #06-86/ო

ბრძანება #06-183/ო

დანართი 1 დიარეების ეპიდზედამხედველობის ფორმები

               დიარეების ეპიდზედამხედველობის ფორმები

დანართი 2 დიარეებისეპიდზედამხედველობის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

                დიარეებისეპიდზედამხედველობის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 3 მალარიის კონტროლის ფორმები

დანართი 4 მალარიის კონტროლის ფორმების შევსების ინსტრქუცია

დანართი 5 ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის შევსების ინსტრქუცია

დანართი 6 ნოზოკომიური ინფექცოების ეპიდზედამხედველობის ფორმები

დანართი 7 რაიონი რეგიონის ფორმები

დანართი 8 რეგიონი რაიონის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 9 სგგდ ეპიდზედამხედველობის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 10 სგგდ ეპიდზედამხედველობის ფორმები

დანართი 11 ჰეპატიტების ეპიდზედამხედველობის ფორმები

დანართი 12 ჰეპატიტების პიდზედამხედველობის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 13 პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 14 პროფიესიულ დაავადებათა პრევენციის ფორმები

დანართი 15 0-6 წლამდე ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 16 0-6 წლამდე ფორმები

დანართი 17 ბავშვთა მენტალური განვითარება ფორმები

დანართი 18 ბავშვთა მენტალური განვითარების ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 19 ეპილეფსიის ფორმები

დანართი 20 ეპილეფსიის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 21 კიბოს სკრინინგის ფორმები

დანართი 22 კიბოს სკრინინგის ფორმების შევსების ინსტრქუცია

დანართი 23 სმენის სკრინინგის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 24 სმენის სკრინინგის ფორმები

დანართი 25 ტუბერკულოზის მართვის პროგრამის საანგარიშგებო ფორმის შევსების ინსტრუქცია

დანართი 26 ტუბერკულოზის მართვის ფორმები

დანართი 27 უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ფორმები

დანართი 28 უსაფრთხო სისხლის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 29 აივ-ინფექციის ფორმები

დანართი 30 აივ-ინფექციის ფორმების შევსების ინსტრუქცია


 

ბრძანება #06-50/ო


ბრძანება 01 14/ნ


სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება:

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ "ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა" სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით ინსპექტირების ჯგუფების შექმნის შესახებ“ სსიპ-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2013 წლის 16 ოქტომბრის #06-151/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ:

ბრძანება #06-191/ო

ბრძანება #06-151/ო

დანართი #1


სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება:

2013 წლის იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით შესყიდული იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცების და უსაფრთხო ყუთების), სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების მიმღებად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე

ბრძანება #06-173/ო

დანართი 1-4

დანართი 5

დანართი 6


 

"წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

ბრძანება #06-127/ო 06-153/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანისშესახებ

ბრძანება 06-36/ო

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3   დანართი 3

 დანართი 4  დანართი 4

დანართი 5

საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1008


საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანება N64/ნ
2002 წლის 19 მარტი ქ. თბილისი
ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ


 კანონი და ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს მთარობის დადგენილება თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებათა გაძლიერების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ


ბრძანება #06-62/ო ჰიპერტენზიის შესახებ


ბრძანება #01-62/ო

დანართი, ბრძანება 75

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია

ბრძანება 55/ო

ბრძანება 101ნ ძალადაკარგულად გამოცხადდა, ჩანაცვლდა, ბრძანება 01 27/ნ, ცვლილებები ბრძანება 01 14/ნ, ბრძანება 01-72ნ, ცვლილებები ბრძანებაში 27ნ

რეგისტრირებული სადეზინფექციო, სადერატიზაციო და სადეზინსექციო საშუალებების ნუსხა

 ბრძანება 183ნ

 

ბრძანება 06-220/ო

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
© NCDC.GE 2012   Created By VISUAL STUDIO